Điều Khoản và Điều Kiện

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, TechZ 24h có thể truy cập tại https://techz24h.com/. Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn nào của Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, TechZ 24h và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong Trang web này. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đã được tạo tại Trình tạo mẫu Điều khoản và Điều kiện. Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Những hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể đối với tất cả những điều sau đây:

  • Xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
  • Bán, cấp phép phụ và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • Biểu diễn công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • Sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào đang hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • Sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế quyền truy cập và TechZ 24h có thể hạn chế thêm quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho TechZ 24h một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. TechZ 24h có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có bảo hành

Trang web này được cung cấp “nguyên trạng,” với tất cả các lỗi, và TechZ 24h không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Trong mọi trường hợp, TechZ 24h, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của TechZ 24h, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. Kính Nam Phát, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Sự bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa cho TechZ 24h khỏi và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân dẫn đến hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

TechZ 24h được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa TechZ 24h và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam, và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án liên bang và bang đặt tại Việt Nam để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,